Os Clientes de Transportes Cid poderán solicitar un identificador de Usuario e un Contrasinal cos que acceder á nosa Extranet.

Nela podense atopar ferramentas para solicitar de xeito online transportes, xa sexan de cargas completas ou fraccionadas (grupaxe).

Poderase acceder tamén á sección Ofertas, onde se amosan transportes de saida inminente cunhas tarifas moi ventaxosas. Isto é de grande utilidade sobre todo á hora de completar transportes de carga fraccionada. Non deixe de consultar esta sección antes de contratar o seu transporte.

Usuario:      
Contrasinal: 


Se non ten acceso prema aquí
Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   R E F R I X E R A D O S   -   G R U P A X E    I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A Ñ A  -  P O R T U G A L  -   R E I N O  U N I D O  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A Ñ A
Aviso Legal - Inicio - Empresa - Localización - Rutas - Mantemento - GPS - Seguridade - Ofertas - Contacto - DREITEC