En Transportes Cid realizamo-lo transporte de cargas completas de mercancías refrixeradas e ultraconxeladas, por todo o territorio nacional e países da comunidade europea.

Dispoñemos de líñas semanais de grupaxe de carga fraccionada hacia o norte de Italia, norte de Francia, Bélxica e Inglaterra.

Os nosos camións viaxan de contínuo pola zona norte, centro e sur de Portugal, polo centro de España, a comunidade Valenciana, País Vasco e Cataluña.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   R E F R I X E R A D O S   -   G R U P A X E    I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A Ñ A  -  P O R T U G A L  -   R E I N O  U N I D O  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A Ñ A
Aviso Legal - Empresa - Localización - Rutas - Mantemento - GPS - Seguridade - Clientes - Ofertas - Contacto - DREITEC
Inega Inega2 Inega3
Inega4