A més de les revisions oficials, vam contar amb el nostre propi personal de manteniment.

Això és especialment important per a nosaltres i per als nostres clients, ja que a més de disposar d'uns camions en excel·lents condicions, la maquinaria de fred dels remolcs frigorífics és un element de vital importància que precisa total disponibilitat i fiabilitat.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Inici - Empresa - Localitzación - Rutes - GPS - Segur - Clients - Ofertes - Contacta - DREITEC