Ademáis das revisións oficiais, contamos co noso propio personal de mantemento.

Isto é especialmente importante para nos e para os nosos clientes, xa que ademáis de dispoñer duns camións en excelentes condicións, a maquinaria de frío dos remolques frigoríficos é un elemento de vital importancia que precisa total dispoñibilidade e fiabilidade.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   R E F R I X E R A D O S   -   G R U P A X E    I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A Ñ A  -  P O R T U G A L  -   R E I N O  U N I D O  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A Ñ A
Aviso Legal - Inicio - Empresa - Localización - Rutas - GPS - Seguridade - Clientes - Ofertas - Contacto - DREITEC