Cadascun dels nostres vehicles té assignat un segur de mercaderies per valor de 255.000,00 euros, complint així tant les condicions de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) d'Espanya, com les del conveni internacional CMR.


Les mesures de control per GPS oferixen tranquil·litat i seguretat al Client al controlar en tot moment l'obertura de les portes, la temperatura del compartiment de càrrega i la situació exacta del vehicle.

A més, disposem d'un Certificat de Garantia Global - TC31, que ens permet assegurar el transport de mercaderies que precisi de despatx de duanes a la Comunitat Europea, Islàndia, Noruega, Suïssa, Andorra o San Marino.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Inici - Empresa - Localitzación - Rutes - Manteniment - GPS - Clients - Ofertes - Contacta - DREITEC