Cada un dos nosos vehículos ten asignado un seguro de mercadorias por valor de 255.000,00 euros, cumprindo así tanto as condicións da Lei 16/1987, de 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres (LOTT) de España, coma as do convenio internacional CMR.


As medidas de control por GPS ofrecen tranquilidade e seguridade ó Cliente ó controlares en todo momento a apertura das portas, a temperatura do compartimiento de carga e a situación exacta do vehículo.

Ademáis, dispoñemos dun Certificado de Garantía Global - TC31, que nos permite asegura-lo transporte de mercadorias que precise de despacho de aduanas á Comunidade Europea, Islandia, Noruega, Suiza, Andorra ou San Mariño.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   R E F R I X E R A D O S   -   G R U P A X E    I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A Ñ A  -  P O R T U G A L  -   R E I N O  U N I D O  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A Ñ A
Aviso Legal - Inicio - Empresa - Localización - Rutas - Mantemento - GPS - Clientes - Ofertas - Contacto - DREITEC