Els vehicles dotats d'equips de seguiment i localització via satèl·lit permeten que a través d'un centre de control es puguin obtenir les següents dades:
   - en temps real, localització exacta del vehicle
   - temperatura a la qual es troba la càrrega
   - control d'obertura de portes

La nostra pàgina web està sent adaptada per a donar suport a aquest sistema. En breu, mitjançant una clau personalitzada, podran accedir a aquest servei i aconseguir un millor seguiment i control de les seves mercaderies.

Tot aquest sistema ens permet gestionar d'una manera més òptima els recursos, alhora que millorem la qualitat del servei i la transparència cap als nostres clients.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Inici - Empresa - Localitzación - Rutes - Manteniment - Segur - Clients - Ofertes - Contacta - DREITEC