Os vehículos dotados de equipos de seguimento e localización vía satélite permiten que a través dun centro de control se poidan obter os seguientes datos:
   - en tempo real, localización exacta do vehículo
   - temperatura á que se atopa a carga
   - control de apertura de portas

A nosa páxina web está sendo adaptada para dar soporte a este sistema. En breve, mediante unha chave personalizada, poderán acceder a este servicio e conseguir un mellor seguimento e control das súas mercadorías.

Todo este sistema permítenos xestionar dun xeito máis óptimo os recursos, á vez que melloramos a calidade do servicio e a transparencia deica os nosos clientes.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   R E F R I X E R A D O S   -   G R U P A X E    I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A Ñ A  -  P O R T U G A L  -   R E I N O  U N I D O  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A Ñ A
Aviso Legal - Inicio - Empresa - Localización - Rutas - Mantemento - Seguridade - Clientes - Ofertas - Contacto - DREITEC