Els Clients de Transports Cid podran solˇlicitar un identificador d'Usuari i una Contrasenya amb els quals accedir a la nostra Extranet.

En ella es poden trobar eines per a solˇlicitar de forma online transports, ja siguin de càrregues completes o fraccionades (grupaje).

Es podrà accedir també a la secció Ofertes, on es mostren transports de sortida imminent amb unes tarifes molt avantatjoses. Això és de gran utilitat sobretot a l'hora de completar transports de càrrega fraccionada. No deixi de consultar aquesta secció abans de contractar el seu transport.

Usuari:      
Contrasenya: 


Si no té vostà accés premi aquí
Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Inici - Empresa - Localitzación - Rutes - Manteniment - GPS - Segur - Ofertes - Contacta - DREITEC